De Kapstok

De Kapstok Leerwerktrajecten is in de regio Twente het expertisecentrum voor de arbeidsmarktgerichte leerweg. Vanuit de missie dat iedere leerling de kans moet krijgen te slagen in het vinden van een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt, werkt De Kapstok samen met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen die ook een rol spelen in de ontwikkeling van de jongere. De doorlopende leerlijn AGL bereidt de leerlingen optimaal voor op een passende en realistische werkplek.

De Kapstok heeft voor moeilijk bemiddelbare jongeren een onderwijsprogramma ontwikkeld dat uitgevoerd wordt in goed geoutilleerde leerwerkplaatsen. De deelnemers kunnen gezien de inrichting en opzet en in het bijzonder de benadering worden gezien als werknemers die een arbeidsoriëntatie, beroepsscholing of arbeidstraining volgen. Naast beroepsgerichte opleidingen is het ook mogelijk om het VCA diploma en het heftruckcertificaat te behalen.

De Kapstok biedt de jongeren door middel van de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg de mogelijkheid om zich technische en sociale vaardigheden eigen te maken en werkervaring op te doen. Tijdens het traject wordt ook gewerkt aan een oplossing van de persoonlijke problematiek, waaronder het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. Hierdoor zullen zij in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces, of weer gemotiveerd zijn onderwijs of een opleiding te volgen.

Na de arbeidstraining/scholing verzorgt De Opstap de trajectbegeleiding naar de arbeidsmarkt of een vervolgtraject.

Missie, Visie, Strategie en Doelstelling

Missie

De Kapstok wil de deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.
Middels een individueel, praktijkgerichte en veelal bedrijfsmatige aanpak leiden we de deelnemers toe naar een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt of in het (regulier) vervolgonderwijs. Indien dit niet haalbaar blijkt voor de deelnemer zoekt De Kapstok een ander passend vervolgtraject.
De Kapstok vindt samenwerking met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen hierin belangrijk en noodzakelijk.

Visie

Onze doelgroep is vastgelopen binnen de reguliere maatschappelijke kaders. De kapstok kiest daarom voor een andere aanpak. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat het verminderen/wegnemen van sociaal-emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen de basis is om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven.

Strategie

Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten bieden we leerwerkplekken in een bedrijfsmatige setting. We hanteren een individuele aanpak. Middels branchegerichte cursussen en opleidingen verwerven de deelnemers competenties waarmee ze zich kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. We bieden onderwijs op maat waarbij we, indien mogelijk, certificeren en diplomeren.
De Kapstok moet voldoen aan de eisen van OC&W en wil daarnaast tegemoet komen aan de behoeften van UWV, gemeenten en hulpverlening. Daarom biedt De Kapstok waar mogelijk een doorlopend aanbod om zowel aansluiting te vinden bij vervolgonderwijs als bij de arbeidsmarkt. Onze bedrijfsmatige activiteiten maken het noodzakelijk dat we in de begeleiding en bedrijfsvoering richting arbeidsmarkt niet uitgaan van de onderwijstijden. We sluiten zo nauw mogelijk aan bij de branches gerelateerde werktijden. Daarmee voldoen we ook aan voorwaarden of vraag van UWV, gemeenten en hulpverlening. De Kapstok Leerwerktrajecten wil in Twente de arbeidsmarkt gerichte leerweg verder ontwikkelen en uitvoeren.

Doelstelling

 • Arbeidservaring opdoen
 • Beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden opdoen
 • Motivatie vergroten
 • Positieve schoolervaringen opdoen
 • Sociale vaardigheden verwerven
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Leren omgaan met een beperking
 • Deelnemers afleveren met certificaten en/of diploma’s

 

Aanmelden

Toelatingscriteria

Leerlingen zijn in het bezit van een indicatie voor een cluster IV school, afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling (CvI);

 • Leerlingen zijn toelaatbaar vanaf hun 15e jaar;
 • Primair is de gedragsproblematiek: sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen, -achterstanden, -stoornissen en/ of psychiatrische stoornissen;
 • De problematiek belemmert / bedreigt de persoonsontwikkeling en of de opvoedingssituatie;
 • De problematiek heeft die vormen aangenomen dat de leerling binnen andere vormen van onderwijs niet op de plaats is.

Gedragsproblemen kunnen zich in allerlei gradaties voordoen, vaak gaat het om een combinatie van de volgende problemen:

Internaliserende problematiek:

 • Werkhoudingproblemen, gebrek aan motivatie;
 • Onveiligheid, faalangst;
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, zwak zelfbeeld.

Externaliserende problematiek:

 • Criminele activiteiten/contacten met justitie/politie;
 • ADHD;
 • Oppositioneel opstandig gedrag;
 • Antisociale gedragsstoornissen;
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, PDD-NOS;
 • Andere psychische stoornissen.

Intake-procedure

Leerlingen kunnen door derden (gezinsvoogd, ouders, vorige school, etc.) aangemeld worden bij één van de coördinatoren leerlingenzorg. De coördinator maakt vervolgens een afspraak met de betreffende afdeling voor een intakegesprek, waarbij de leerling en de aanmelder aanwezig zijn. Naar aanleiding van de toelatingscriteria wordt de leerling al dan niet aangenomen. Een psychologisch onderzoek om de problematiek helder te krijgen kan deel uit maken van de intakeprocedure (wanneer De Kapstok over voldoende gegevens beschikt, is een psychologisch onderzoek niet nodig). De trajectcoördinator is verantwoordelijk voor de aanmelding van de zogenaamde nietreguliere leerlingen. Dit zijn deelnemers die niet voldoen aan de criteria voor cluster IV leerlingen. De bekostiging voor deze deelnemers wordt via een inkooptraject (met bijv. SZW of UWV) geregeld.

Privacy

Bij aanmelding op De Kapstok Leerwerktrajecten geven ouders toestemming voor het toesturen van informatie naar het CvI van het REC Oost Nederland. Binnen de Kapstok werken de zogenaamde basis geregistreerde orthopedagogen, een orthopedagoog generalist NVO, psychodiagnostisch medewerkers, en psychologisch assistenten die allen (geheel of gedeeltelijk) psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren. De wet op de privacy geeft aan dat alles in vertrouwelijke relatie verkregen informatie onder geheimhouding valt (WvSr art. 272). De Kapstok is van mening dat alle informatie op school of uit onderzoek verkregen in het belang van de individuele leerling besproken kan worden in de Commissie van Begeleiding en de leerlingenbespreking. Wanneer de jongeren en ouders kiezen voor een traject op De Kapstok gaan zij hier automatisch mee akkoord. Wanneer ouders hier niet mee akkoord gaan, dan kunnen ze hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.

Kapstokgids

De Kapstokgids is een gids voor ouders en verzorgers met uitgebreide informatie over allerlei relevante onderwerpen.
U kunt de kapstokgids hieronder downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download de Kapstok schoolgids 2016-2017 deel A(.pdf)
Download de Kapstok schoolgids 2016-2017 deel B(.pdf)
Download de Kapstok schoolgids 2016-2017 deel C(.pdf)

Schoolplan

Het Schoolplan 2012 - 2016 bevat het schoolwerkplan voor de periode 2012 - 2016. Het bevat uitgebreide informatie over missie, visie en organisatie van de Kapstok.
U kunt het Schoolplan hieronder bekijken of downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download het Schoolplan(.pdf)(Let op 4 MB)

Vakanties

Herfstvakantie 17-10-2016 tot en met 21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016 tot en met 06-01-2017
Voorjaarsvakantie 20-02-2017 tot en met 24-02-2017
Pasen 14-4-2017 tot en met 17-04-2017
Koningsdag en Meivakantie 24-04-2017 tot en met 05-05-2017
Hemelvaart en Extra vrije dag 25-05-2017 en 26-05-2017
Pinksteren 05-06-2017
Zomervakantie 24-07-2017 tot en met 01-09-2017

Studiedagen personeel:

Er zullen nog enkele studiedagen volgen die nog niet ingepland staan.

Personeelsdagen

02-06-2017 en 15-07-2017

Organisatie

De Kapstok is georganiseerd in een viertal groepen waar elk weer meerdere leerwerktrajecten en/of opleidingen onder vallen.
Hieronder ziet u een schema van de organisatie. (Klik voor een grotere weergave in een apart venster). U kunt het schema ook downloaden (.pdf)

organisatieschema

Medezeggenschap

De MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de MR het recht om het bestuur en de directie van advies te voorzien

Doel

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met de, directie, personeel en ouders nodig.

Samenstelling MR

De MR van de Kapstok bestaat uit vier personeelsleden en twee ouders. Mocht je meer willen weten over de MR of over eventuele vacatures dan kun je contact opnemen met Arjan Brink.

Notulen MR

Notulen MR 30 nov 2016.pdf
Notulen MR 14 september 2016.pdf

Resultaten De Kapstok

In onderstaande bestanden kunt u de resultaten van schooljaar 2013-2014 vinden.
U kunt de resultaten hieronder downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Resultaten en Opbrengsten de Kapstok VSO(.pdf)

Resultaten en Opbrengsten de Kapstok VSO 2014-2015(.pdf)

Uitstroom Grafieken 2014-2015 Totaal.pdf(.pdf)

Uitstroom Grafieken 2014-2015 Individueel(.pdf)

Resultaten Schooljaar 2014-2015 Ivio en branche-opleiding (.pdf)

Fotogallery

 

De Kapstok

Krabbenbosweg 91
7555 ED, Hengelo
Telefoon: 074-2503890
dekapstok@attendiz.nl
www.dekapstok.nl