autoclean foto 1
autoclean-foto2

Autoclean

Autoclean leidt deelnemers op tot allround autopoetser. Deze vakopleiding 'autopoetsen' stelt de deelnemers in staat om in het bezit te komen van een, door de autopoetsbedrijven in de regio erkend, certificaat 'allround autopoetser'. De eindtoets voor het allround certificaat wordt afgenomen door medewerkers van de regionale autopoetsbranche.

De opleiding is door De Kapstok intern ontwikkeld en sluit aan bij de vraag vanuit de autopoetsbranche. Ook wordt er aandacht besteed aan de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden. Het gehele traject van opleiding tot autopoetser duurt gemiddeld 1 jaar.

Contact

Autoclean
Onyxstraat 6
7554 TP Hengelo
Tel: (074) 2595024
dekapstok@attendiz.nl

De Opleidingen

De Kapstok werkt nauw samen met het bedrijfsleven, gemeente/ uwv, branche-organisaties en onderwijs (waaronder ROC en AOC). Hierdoor anticiperen we op vraag- en aanbod vanuit de arbeidsmarkt. Ons doel is om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen op de (al dan niet gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

De verschillende beroepsrichtingen die we binnen De Kapstok aanbieden zijn:

Missie, Visie, Strategie en Doelstelling

Missie

De Kapstok wil de deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.
Middels een individueel, praktijkgerichte en veelal bedrijfsmatige aanpak leiden we de deelnemers toe naar een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt of in het (regulier) vervolgonderwijs. Indien dit niet haalbaar blijkt voor de deelnemer zoekt De Kapstok een ander passend vervolgtraject.
De Kapstok vindt samenwerking met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen hierin belangrijk en noodzakelijk.

Visie

Onze doelgroep is vastgelopen binnen de reguliere maatschappelijke kaders. De kapstok kiest daarom voor een andere aanpak. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat het verminderen/wegnemen van sociaal-emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen de basis is om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven.

Strategie

Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten bieden we leerwerkplekken in een bedrijfsmatige setting. We hanteren een individuele aanpak. Middels branchegerichte cursussen en opleidingen verwerven de deelnemers competenties waarmee ze zich kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. We bieden onderwijs op maat waarbij we, indien mogelijk, certificeren en diplomeren.
De Kapstok moet voldoen aan de eisen van OC&W en wil daarnaast tegemoet komen aan de behoeften van UWV, gemeenten en hulpverlening. Daarom biedt De Kapstok waar mogelijk een doorlopend aanbod om zowel aansluiting te vinden bij vervolgonderwijs als bij de arbeidsmarkt. Onze bedrijfsmatige activiteiten maken het noodzakelijk dat we in de begeleiding en bedrijfsvoering richting arbeidsmarkt niet uitgaan van de onderwijstijden. We sluiten zo nauw mogelijk aan bij de branches gerelateerde werktijden. Daarmee voldoen we ook aan voorwaarden of vraag van UWV, gemeenten en hulpverlening. De Kapstok Leerwerktrajecten wil in Twente de arbeidsmarkt gerichte leerweg verder ontwikkelen en uitvoeren.

Doelstelling

 • Arbeidservaring opdoen
 • Beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden opdoen
 • Motivatie vergroten
 • Positieve schoolervaringen opdoen
 • Sociale vaardigheden verwerven
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Leren omgaan met een beperking
 • Deelnemers afleveren met certificaten en/of diploma’s

 

Aanmelden

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken alle scholen in Nederland samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school ook. Deze samenwerkingsverbanden zijn actief sinds de start van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014. In totaal zijn er in Nederland 152 samenwerkingsverbanden: 77 in het primair onderwijs en 75 in het voortgezet onderwijs, waarbij elk samenwerkingsverband een bepaalde regio in Nederland beslaat. Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs in een bepaalde regio, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband van die regio. Onze school maakt deel uit van SWV 23-02 VO en SWV 23-01 VO. De ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband biedt, is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Ons ondersteuningsprofiel vindt u op de website van onze school. Ook beslist het samenwerkingsverband over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Samen met de andere scholen in het samenwerkingsverband, zorgen wij ervoor dat iedere leerling op de best passende onderwijsplek terecht komt!

Toelating en verwijzing

Passend Onderwijs brengt een aantal veranderingen met zich mee, ook bij de plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school of een andere school.

Aanmelden van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

 1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;
 2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;
 3. Wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een school, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze school. Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling, zo mogelijk op onze school.

Plaatsing van de leerling – Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af. Het samenwerkingsverband dient tevens een toelaatbaarheidsverklaring af te geven bij de overgang naar een andere school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling geeft een speciale commissie van het samenwerkingsverband een verklaring af voor een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 weken. In de toelaatbaarheidsverklaring staat ook welke bekostigingscategorie van toepassing is en wat de duur is van het onderwijsarrangement. De orthopedagoog of directeur van onze school kan u hier meer over vertellen.

Intake-procedure

Leerlingen kunnen door derden (gezinsvoogd, ouders, vorige school, etc.) aangemeld worden bij één van de coördinatoren leerlingenzorg. De coördinator maakt vervolgens een afspraak met de betreffende afdeling voor een intakegesprek, waarbij de leerling en de aanmelder aanwezig zijn. Naar aanleiding van de toelatingscriteria wordt de leerling al dan niet aangenomen. Een psychologisch onderzoek om de problematiek helder te krijgen kan deel uit maken van de intakeprocedure (wanneer De Kapstok over voldoende gegevens beschikt, is een psychologisch onderzoek niet nodig). De trajectcoördinator is verantwoordelijk voor de aanmelding van de zogenaamde nietreguliere leerlingen. Dit zijn deelnemers die niet voldoen aan de criteria voor cluster IV leerlingen. De bekostiging voor deze deelnemers wordt via een inkooptraject (met bijv. SZW of UWV) geregeld.

Privacy

Binnen de Kapstok werken de zogenaamde basis geregistreerde orthopedagogen, een orthopedagoog generalist NVO, psychodiagnostisch medewerkers, en psychologisch assistenten die allen (geheel of gedeeltelijk) psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren. De wet op de privacy geeft aan dat alles in vertrouwelijke relatie verkregen informatie onder geheimhouding valt (WvSr art. 272). De Kapstok is van mening dat alle informatie op school of uit onderzoek verkregen in het belang van de individuele leerling besproken kan worden in de Commissie van Begeleiding en de leerlingenbespreking. Wanneer de jongeren en ouders kiezen voor een traject op De Kapstok gaan zij hier automatisch mee akkoord. Wanneer ouders hier niet mee akkoord gaan, dan kunnen ze hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.

Kapstokgids

De Kapstokgids is een gids voor ouders en verzorgers met uitgebreide informatie over allerlei relevante onderwerpen.
U kunt de kapstokgids hieronder downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download de Kapstok schoolgids 2017-2018 deel A(.pdf)
Download de Kapstok schoolgids 2017-2018 deel B(.pdf)
Download de Kapstok schoolgids 2017-2018 deel C(.pdf).

Schoolplan

Het Schoolplan 2016-2020 bevat het schoolwerkplan voor de periode 2016-2020. Het bevat uitgebreide informatie over missie, visie en organisatie van de Kapstok.
U kunt het Schoolplan hieronder bekijken of downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download het Schoolplan(.pdf)

Vakanties

Zomervakantie 24-07-2017 tot en met 01-09-2017
Herfstvakantie 23-10-2017 tot en met 27-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 tot en met 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 tot en met 02-03-2018
Pasen 30-03-2018 tot en met 02-04-2018
Koningsdag, Meivakantie
Hemelvaart extra vrije dagen
27-04-2018 tot en met 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie 23-07-2018 tot en met 31-08-2018

Roostervrije dagen:

27-11-2017
12-02-2018
13-02-2018
31-05-2018
22-06-2018
20-07-2018

Medezeggenschap

De MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de MR het recht om het bestuur en de directie van advies te voorzien

Doel

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met de, directie, personeel en ouders nodig.

Samenstelling MR

De MR van de Kapstok bestaat uit vier personeelsleden en twee ouders. Mocht je meer willen weten over de MR of over eventuele vacatures dan kun je contact opnemen met Jos Bulthuis.

Notulen MR

Notulen MR 15 januari 2018
Notulen MR 20 november 2017
Notulen MR 25 september 2017

Notulen MR 28 juni 2017
Notulen MR 24 mei 2017
Notulen MR 29 maart 2017
Notulen MR 25 jan 2017
Notulen MR 30 nov 2016
Notulen MR 14 september 2016

Notulen GMR

20180117 vastgesteld verslag vergadering GMR januari.pdf

Fotogallery

 
 

De Kapstok

Krabbenbosweg 91
7555 ED, Hengelo
Telefoon: 074-2503890
dekapstok@attendiz.nl
www.dekapstok.nl